ความคิดเห็นของคุณมีคุณค่ากับเรา

Help us improve

ความเห็นของคุณมีค่าช่วยใน
การพัฒนา การบริการของ CW
ให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณที่สละเวลา
ในการให้ข้อมูลกับเรา


1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม


เพศ :
อายุ :
ระดับการศึกษาสูงสุด :


2. ความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

ด้านเวลา :

ด้านเวลา :


พอใจมาก


พอใจ


ไม่พอใจ

การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ความรวดเร็วในการให้บริการจากทีมงานบริษัท

ด้านขั้นตอนการให้บริการ :

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
พอใจโดยรวมต่อการให้การบริการ

ทีมงานบุคลากรที่ให้บริการ :

ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
ความรู้ความสามารถในการให้บริการ
การติดต่อประสานงานกับทีมงานของ CW

ด้านคุณภาพของงาน :

ความพึงพอใจด้านเนื้อหาเว็บไซต์ ?
ความพึงพอใจด้านการจัดรูปแบบ
ความสวยงาม การใช้งาน ?
ความพึงพอใจโดยรวม ?
ความพอใจในราคา ต่อโปรเจค ?คำติชมหรือคำแนะนำเพิ่มเติม :
คำติชม / คำแนะนำ
(Comment / Suggestions)


ขอขอบพระคุณสำหรับคำติชม

Thank you for your feedback.
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai  Thailand Web Stat
Scroll To Top